Statut PATRONATUL PEŞTELUI

STATUTUL

PATRONATULUI PEŞTELUI DIN ROMÂNIA

MODIFICAT la data de 15.05.2021

 

CAPITOLUL I

MEMBRII FONDATORI Al PATRONATULUI PEŞTELUI DIN ROMANIA

Membrii fondatori ai Patronatului sunt:

 

 1. S.C. PELICANUL DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu nr.22, et. 4, ap. 23, sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr J40/17190/2004, CUI: 16878033, reprezentată prin domnul IONESCU – VITZU GEORGE, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, Calea Văcărești, nr. 232, bl. 84, sc. B, et. 4, ap.55, sector 4, identificat cu CI seria RR nr.838853, eliberată de SPCEP Sector 4, la data de 31.10.2011, CNP: 1760929384249, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr. 4/03.08.2015;
 2. S.C. MARIO PISCICOLA S.R.L., cu sediul în Sat Chiriacu, Comuna Izvoarele, Strada Principală, nr.1, judeţul Giurgiu, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr J52/280/2003, CUI: 15607435, reprezentată prin domnul IONESCU-VITZU COSTIN-ANDREI, cetățean român, domiciliat în București, Șoseaua Pantelimon, nr. 256, bl. 53, sc. A, et. 3, ap. 16, Sector 2, identificat cu CI seria RK, nr. 200383, eliberată de SPCEP Sector 2, la data de 11.09.2018, CNP: 1810919385582, în baza Deciziei Asociatului Unic nr. 2 din 20.02.2019.
 3. S.C. DORIPESCO S.A., cu sediul în comuna Hălchiu, str. Bisericii nr. 224, judeţul Braşov, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr J08/1532/1998, CUI: 4748717, reprezentată prin domnul CRIZBĂŞAN EMANOIL-DORIN, cetătean român domiciliat în Sat Hălchiu, Com. Hălchiu, str. Noului, nr. 197R, judeţul Braşov, identificat cu CI seria BV, nr. 700760, eliberată de SPCLEP Codlea la data de 09.07.2010, CNP: 1720910081976, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr 20/20.10.2010;
 4. S.C. EURO FISH S.R.L., cu sediul în Mun. Tulcea, Str. Griviței, nr.32, Spațiul birouri, birou 1, etaj parter, judeţul Tulcea, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J36/153/1999, CUI: 11689637, reprezentată prin domnul IVANOV CORNEL, cetăţean român, domiciliat în Mun. Tulcea, str. Gloriei nr. 2, sc A, ap 2, județul Tulcea, identificat cu C.I. seria TC, nr. 308743, eliberată de SPCLEP Tulcea la data de 28.08.2012, CNP: 1490629364214, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr. 2/18.10.2010;
 5. S.C. CYPRINUS S.R.L., cu sediul în Nădlac, str Independenţei nr F.N. judeţul Arad, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J02/1888/1992, CUI: 3218205, reprezentată prin domnul MĂTCAȘU ION, cetățean român, domiciliat în Oraș Nadlac, strada Avram Iancu nr. 22, județul Arad, identificat cu CI seria AR nr. 414481, eliberat de SCLEP Nădlac, la data de 27.11.2008, CNP: 1480927024489, în baza Deciziei Asociatului unic nr. 03/02.08.2015,
 6. S.C. DANUBIU ELITE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str Praga nr 7, parter, ap. 2. sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/9109/2003, CUI: 15565399, reprezentată prin domnul RUSAN LUCIAN DAN, cetățean român, domiciliat în București, sector 1, str. Praga, nr. 7, ap. 2, identificat cu C.I. seria RR nr. 854107, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 23.11.2011, CNP: 1541021400157, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr. 4/16.09.2019,
 7. S.C. FISH 99 S.R.L., cu sediul în sat Valea Argovei, comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J51/73/1999, CUI: 11675160, reprezentată prin domnul IONESCU-VITZU COSTIN-ANDREI, cetățean român, domiciliat în București, Șoseaua Pantelimon, nr. 256, bl. 53, sc. A, et. 3, ap. 16, Sector 2, identificat cu CI seria RK, nr. 200383, eliberată de SPCEP Sector 2, la data de 11.09.2018, CNP: 1810919385582, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor nr.4/20.09.2019,
 8. S.C. FANTANELE SANTOUR SPORT S.R.L., cu sediul în Sat Fântânele, Comuna Radovan, judeţul Dolj, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J16/512/2001, CUI: 14092578, reprezentată prin domnul TULITU NICOLAE, cetăţean român, domiciliat în sat Fîntînele (com Radovan), str Barajului, nr. 39, judeţul Dolj, identificat cu CI seria DX nr. 901355, eliberată de SPCLEP Perișor, la data de 15.01.2013, CNP: 1610102161083, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor din data de 07.12.2010

care, exprimându-ne în mod liber voinţa, încheiem prezentul Statut modificat, prin care membrii asociaţi (fondatori) sunt de acord să constituie „PATRONATUL PEŞTELUI DIN ROMANIA”, persoană juridică de drept privat, având natură juridică de asociaţie, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social şi ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii, cu modificările și completările ulterioare. ”PATRONATUL PEŞTELUI DIN ROMANIA” este o organizaţie privată, voluntară, autonomă, neguvernamentală, non – profit, decisă din iniţiativa fondatorilor, în vederea apărării unor interese comune şi realizării scopurilor prevăzute de prezentul Statut modificat.

 

CAPITOLUL II

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA DE FUNCȚIONARE

 

Art. 1 Denumirea Patronatului

 • Denumirea Patronatului este „PATRONATUL PEŞTELUI DIN ROMANIA” conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 99430 eliberată de către Ministerul Justitiei – Departamentul pentru Comunicare şi Relaţii Publice la data de 07.06.2011.
 • Aceasta denumire va fi menționată în toate înscrisurile, documentele și actele ce se întocmesc pentru desfăşurarea activităţii.

Art. 2 Forma juridică

,,PATRONATUL PEŞTELUI DIN ROMANIA” (denumit in continuare „Patronatul”) este o organizaţie a patronilor cu activitate în această ramură, fără caracter politic, înființată în baza principiului liberei asocieri, ca persoana juridica de drept privat având natură juridică de asociaţie, fără scop patrimonial, organizată în conformitate cu prevederile Legii nr.62/2011 a dialogului social şi a cărei personalitate juridică este dobândită potrivit OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Sediul Patronatului

 • Sediul Patronatului este în Bucureşti, str. Sfânta Vineri, nr. 29, clădirea Bectro Center, et. 2, Corp A, cam. 1, sector 3.
 • Sediul Patronatului va putea fi transferat la orice altă adresă din România, prin decizia Consiliului Director.

3.3. Patronatul poate înfiinţa filiale și sucursale, poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare și se poate afilia la federaţii sau confederaţii patronale din ţară sau din străinătate, în conformitate cu prevederile legale, pentru îndeplinirea scopului propus.

Art. 4Durata Patronatului

Durata Patronatului este nelimitată, cu începere de la data înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

Art. 41 – Criteriul de constituire

Patronatul se constituie pe criteriul apartenenței obiectului principal/secundar de activitate, al membrilor săi fondatori, la cel puțin una dintre următoarele ramuri: pescuit, acvacultură, prelucrare și comercializare a peștelui și produselor din pește, producere și distribuire de furaje pentru pește, de utilaje tehnologice și instalații necesare ramurii de acvacultură, producere de ambarcațiuni, plase și unelte pescărești, consultanță, învățământ, proiectare și cercetare în domeniu.

 

CAPITOLUL III

OBIECTUL DE ACTIVITATE ȘI SCOPUL PATRONATULUI

Art. 5 Scopul și obiectul de activitate

 • Patronatul are ca scop reprezentarea, susţinerea şi apărarea drepturilor și intereselor comune ale membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate atât în plan naţional cât şi internaţional potrivit prezentului Statut şi în acord cu prevederile legii care guvernează existenţa sa. Recunoaşterea sa ca organizație de producători în sectorul acvaculturii din România, reprezintă un obiectiv al membrilor fondatori care ar putea contribui la implementarea scopului patronatului.
  • 2. În vederea realizării scopului pentru care se înfiinţează, Patronatul își propune realizarea următoarelor activităţi:
 • reprezentarea, promovarea, susţinerea şi apărarea intereselor economice, tehnice şi juridice ale membrilor asociaţi, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, pactele, tratatele si convenţiile internaţionale la care România este parte, precum și de prezentul Statut;
 • promovarea deplinei libertăţi de acţiune a membrilor săi, în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora;
 • promovarea concurenţei loiale, în condiţiile legii, în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre membrii asociaţi;
 • oferirea de consultanţă Guvernului, la solicitarea acestuia, la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economică şi participarea în structurile de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea Europeană în domeniul pescuitului şi acvaculturii, al comercializării şi industrializării peştelui, al producţiei de furaje şi al altor activităţi conexe acvaculturii;
 • desemnarea, in condiţiile legii, de reprezentanţi la negocierea si încheierea contractelor colective de munca, la alte tratative și acorduri în relaţiile cu autorităţile publice și cu sindicatele, precum și în structurile tripărțite de conducere și de dialog social;
 • realizarea unui larg schimb de informaţii în vederea dezvoltării relaţiilor de colaborare şi cooperare între membrii asociaţi, precum şi pentru specializarea acestora în domeniile de activitate pe care le desfăşoară;
 • asigurarea pentru membrii asociaţi de informaţii, facilitarea de relaţii între aceştia precum şi cu alte organizaţii, promovarea progresului managerial, asigurarea de servicii ele consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul formării forţei de muncă respectarea legii;
 • asigurarea pentru membrii asociaţi a protecţiei sectorului de pescuit, acvacultură şi comercializarea produselor din peşte, prin combaterea fenomenelor de concurenţă neloială şi tendinţelor de monopol;
 • elaborarea de studii privind strategia dezvoltării societăţilor comerciale şi a activităţii desfăşurate de persoanele juridice asociate, inclusiv cooperativele pescăreşti şi asociaţiile profesionale din domeniu, în vederea creşterii gradului de competitivitate a produselor acestora a rentabilităţii şi eficienţei întregii activităţi,
 • asigurarea cooperării şi întrajutorării membrilor asociaţi, în vederea rezolvării unor probleme privind activitatea productivă şi comercială, cât şi optimizarea efortului investiţional în direcţia retehnologizării şi dezvoltării capacităţilor de producţie, modernizării activităţii;
 • crearea de organizaţii de cercetare şi producţie care să deservească interesele membrilor asociaţi în domeniile de cercetare, proiectare, consultanță şi informare documentară;
 • promovarea lucrărilor de cercetare şi a rezultatelor din producţie în scopul deservirii intereselor membrilor asociaţi în domeniile cercetare, proiectare şi informare documentară;
 • reprezentarea intereselor membrilor asociaţi în relaţia cu instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare şi proiectare specializate, în vederea realizării unor acţiuni sau pentru executarea unor studii privind îmbunătăţirea parametrilor calitativi ai produselor şi tehnologiilor specifice de producţie,
 • crearea, cu acordul membrilor asociaţi, a unor fonduri cu clauze de restituire, în vederea promovării acelor investiţii posibile, pe care datorită valorii lor, singuri, membrii Patronatului nu le-ar putea finanţa şi realiza;
 • efectuarea de studii de marketing şi de fezabilitate în interesul membrilor asociaţi, pentru a le facilita acestora promovarea unor acţiuni avantajoase de import-export, schimb de mărfuri şi acţiuni de cooperare;
 • reprezentarea intereselor membrilor asociaţi şi participarea la discuţii şi tratative cu partenerii externi, în ceea ce priveşte organizarea acţiunilor de comerţ intracomunitar, de import-export, schimb de mărfuri (barter) şi acţiuni de colaborare şi cooperare, în funcţie de solicitările membrilor asociaţi, fără a monopoliza această activitate;
 • informarea periodică sau ori de câte ori este necesar, a membrilor asociaţi, în legătură cu nivelul preţurilor externe şi cotaţiile la bursă pentru produsele din nomenclatorul acestora;
 • cooperarea cu agenţii economici din ţară şi străinătate pentru realizarea obiectului de activitate al Patronatului şi al membrilor asociaţi;
 • asigurarea dezvoltării dialogului cu sindicatele, iniţierea în acest scop de comisii mixte Patronat-sindicate, precum şi sprijinirea sau, după caz, reprezentarea membrilor asociaţi în cadrul negocierilor cu sindicatele la nivel de ramură;
 • iniţierea de propuneri şi consultări împreună cu ministerul de resort sau alte ministere prin comisiile tripartite, pentru actele normative sau reglementările specifice sectorului de pescuit şi acvacultură;
 • reprezentarea, susţinerea şi apărarea intereselor membrilor asociaţi în faţa reprezentanţilor Guvernului Român şi a Uniunii Europene, în cazul în care aceste interese au un caracter comun;
 • susţinerea intereselor membrilor săi la organele centrale ale administraţiei de stat, Guvern, Parlament şi Preşedinţie şi militarea pentru rezolvarea tuturor problemelor sectorului de pescuit şi acvacultură,
 • asigurarea prezenţei active a Patronatului în presă şi celelalte mijloace de informare în masă şi colaborarea cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate;
 • organizarea de activităţi de relaţii publice, consultanţă de specialitate şi acţiuni de management pentru membrii asociaţi;
 • furnizarea periodică către membrii asociaţi de informaţii asupra principalelor modificări legislative cu caracter specific activităţilor desfăşurate de aceştia;
 • informarea documentară, redactarea şi difuzarea de reviste de specialitate;
 • acordarea de sprijin pentru organizarea şi participarea membrilor asociaţi la târguri, expoziţii, simpozioane şi alte manifestări interne şi internaţionale;

28)informarea membrilor asociaţi cu privire la evoluţia cercetărilor ştiinţifice, a elaborării normelor tehnice, a standardelor şi tehnologiilor specifice;

29)organizarea de schimburi de experienţă periodice pe diverse domenii de activitate specifice ramurii;

30)sprijinirea dezvoltării unităţilor de învăţământ de profil şi a perfecţionării pregătirii cadrelor de specialitate la toate nivelele, promovarea şi apărarea intereselor specifice ale învăţământului de profil;

31)realizarea oricăror altor activităţi non-profit permise de lege care să contribuie la atingerea scopului Patronatului.

32) elaborarea de studii privind modalitatea de solicitare, de calcul şi de acordare a compensaţiilor pentru respectarea prevederilor restrictive din planul de management al ariei naturale protejate ori pentru măsurile de conservare instituite potrivit alin (2) din art 26 al OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale protejate, a florei și faunei sălbatice.

 

Art. 6 Sigla

Patronatul va putea avea siglă proprie. Sigla Patronatului va putea fi uzitată de membrii săi, putând fi aplicată pe orice mijloc de transport și oriunde se consideră necesar în scopul recunoaşterii apartenenţei la Patronat, cu avizul Consiliului Director.

CAPITOLUL IV

PATRIMONIUL. COTIZAȚIILE. ALTE SURSE DE VENITURI

Art. 7 Patrimoniul

 • Patrimoniul iniţial al Patronatului este de 670 (şasesuteşaptezeci) lei, numerar, constituit prin aporturile egale ale membrilor fondatori şi destinat de aceştia în vederea realizării scopului Patronatului.
 • Patrimoniul Patronatului se va completa prin dobândirea în proprietate de bunuri mobile și imobile ce vor fi folosite strict în interesul acestuia, din veniturile realizate, sponsorizări, donații, etc.

Art. 8 Cotizaţiile

 • Taxa de înscriere, cotizaţia lunară, contribuţiile pentru fondul destinat negocierii contractelor colective, promovării proiectelor de legi și activităţii specifice, sunt stabilite în fiecare an prin hotărâri ale Consiliului Director şi se înregistrează în contabilitate la capitolul cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal pentru cel ce le efectuează.

8.2. (1) Plata cotizației lunare se face trimestrial, până la sfârșitul lunii a doua din trimestru.

(2) Până la data de 10 a primei luni din trimestru, Patronatul va transmite înștiințările de plată a cotizației pentru trimestrul în curs. Înștiințările pot fi transmise prin orice mijloc de comunicare scris.

(3) Cotizația se poate plăti și în avans.

8.3. Institutele, centrele, staţiunile de cercetări piscicole şi unităţile de învăţământ de profil sunt scutite de plată a cotizaţiei.

Art. 9 Alte surse de venituri ale Patronatului

 • Patronatul poate realiza venituri suplimentare din:
 1. resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 2. venituri realizate din activităţi economice directe;
 3. donații, sponsorizări şi legate;
 4. contribuţii pentru fondul destinat negocierii contractelor colective de muncă și prestări de servicii conform activităţii specifice;
 5. dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
 6. dividendele societăților comerciale înfiinţate de Patronat;
 7. încasări din vanzarea publicaţiilor proprii, şcolarizări, facilitare condiţiilor de obţinere a agrementelor tehnice, obţinerea atestatelor profesionale;
 8. alte venituri permise în condiţiile prevăzute de lege.
 • Patronatul poate fi finanţat din fondurile altor organizaţii naţionale sau internaţionale, programele Uniunii Europene sau alte instituţii internaţionale publice sau private.
 • Patronatul poate dobândi, în condiţiile legii, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare în vederea realizarii scopului pentru care este înfințat.
 • Patronatul poate înființa și administra, în condiţiile legii și ale statutului și în interesulmembrilor săi, unități de cultură, învațământ și cercetare în domeniul activităţii patronale, uități economico-sociale şi comerciale.
 • Veniturile pe care Patronatul le realizează din activitatea desfăşurată, sunt destinate îndeplinirii scopurilor pentru care a fost înfiinţat – fără realizarea de profit – şi nu pot fi repartízate membrilor săi.

CAPITOLUL V

MEMBRII PATRONATULUI. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Art. 10 Calitatea de membru

 • Membru al Patronatului poate fi orice persoană juridică sau persoană fizică autorizată potrivit legii, conform art. 2 din Legea nr 356/2001 care se obligă să respecte Statutul Patronatului şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul pescuitului, acvaculturii, al prelucrării şi comercializării peştelui şi produselor din peşte, al producerii şi distribuirii de furaje pentru peşte, de utilaje tehnologice și instalaţii necesare ramurii de acvacultură, al producerii de ambarcaţiuni, plase şi unelte pescăreşti, consultanță, învățământ, proiectare și cercetare în domeniu.
 • Membrii Patronatului sunt:
 1. membri fondatori;
 2. membri permanenţi;
 3. membri asociaţi;
 4. membri onorifici.

a)Membrii fondatori sunt persoane juridice care au contribuit la constituirea patrimoniului iniţial şi la înfiinţarea Patronatului, exercită activităţi conform obiectivelor acestuia și plătesc cotizaţie.

 1. b) Membrii permanenţi sunt membri fondatori și persoane juridice române şi/sau străine care au aderat ulterior datei de înregistrare a Patronatului, exercită activităţi conform obiectivelor acestuia și plătesc cotizație.
 2. Membrii asociaţi sunt persoane juridice, institutii de învațământ superior și mediu de specialitate, centre şi staţiuni de cercetări piscicole, inclusiv uniuni, asociaţii, fundaţii, federaţii confederaţii, camere de comerţ și în general persoane juridice care colaborează şi participă la realizarea scopului Patronatului.
 3. a) – au dreptul să participe la Adunarea Generală a Membrilor Patronatului şi să-şi exprime punctul de vedere asupra problemelor ce se discuta;
 4. b) – nu au drept de vot nu pot fi aleşi şi nu plătesc cotizația prevăzută.
 5. d) Membri onorifici sunt:
 6. persoane fizice autorizate potrivit legii sau juridice, române și/sau străine, care au contribuit și contribuie remarcabil la dezvoltarea scopului Patronatului, sau la dezvoltarea activităţii economice în România,
 7. sunt declaraţi „Membri onorifici” de Adunarea Generală a Patronatului la propunerea Consiliului Director;
 8. au dreptul să participe la Adunarea Generală a Patronatului şi să-şi exprime punctul de vedere asupra problemelor ce se discută;
 9. nu au drept de vot, nu au dreptul de a fi aleşi şi nu plătesc cotizaţia prevăzută.
 10. din rândul membrilor Patronatului, pentru merite deosebite se poate numi la propunerea Consiliul Director, un preşedinte onorific pe o perioadă determinată de doi ani și fără drept de vot.
 • Calitatea de membru al Patronatului poate fi transmisă conform legii.

 

Art. 11 Înregistrarea membrilor Patronatului

 • În cadrul Patronatului exista un registru special, în care sunt trecute:
 • datele de identificare ale membrilor fondatori, ale membrilor permanenţi, ale membrilor asociaţi și ale membrilor onorifici;
 • tipul activităţii desfăşurate; ;
 • data înregistrării sau retragerii din Patronat;
 • datele de contact telefon, fax, email.

11.2. Toți membrii Patronatului au acces la acest registru.

11.3. În cadrul Patronatului, există o Carte de Onoare, în care sunt evidențiate activitățile deosebite, aprecieri ale unor personalități din țară și străinatate, membrii onorifici cu contribuții remarcabile la promovarea Patronatului în țară și străinatate.

Art. 12 Înscrierea membrilor

12.1. (1) Înscrierea unui membru este hotărâtă de Consiliul Director al Patronatului, la solicitarea adresată în scris, a celui interesat.

(2) Consiliul Director are obligația de a răspunde, prin orice mijloc de comunicare scris, în termen de 5 zile de la primirea solicitării, în caz contrar, solicitarea se consideră aprobată în mod tacit.

(3) Consiliul Director are obligația de a aduce la cunoștința membrilor Patronatului, trimestrial, prin orice mijloc de comunicare scris, lista membrilor înscriși în trimestrul respectiv.

12.2.În cazul refuzului de primire în Patronat, cei interesaţi se pot adresa Consiliului Director cu o nouă cerere însoţită de recomandarea a 2 membri permanenţi. În această situaţie, refuzul de primire din partea Consiliului Director trebuie sa fie luat cu votul a 2/3 din membrii acestuia.

La şedinţă are dreptul să participe şi cel interesat care îşi va susţine cererea, fără a avea dreptul să participe la procedura de vot Membrii fondatori au drept de veto.

12.3.În cazul refuzului dat cu votul a 2/3 din membrii Consiliului Director, cel interesat se poate adresa primei sesiuni a Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a membrilor permanenţi ai Patronatului, care vor lua o hotărâre definitivă în acest sens.

12.4.Cel interesat are dreptul să-și susţină personal cererea, în fața Adunării Generale, însă fără drept de vot.

Art. 13 Procedura înscrierii membrilor permanenţi

Cererea viitorului membru va fi însoţită de următoarele documente:

–  Fișa de prezentare a societății – original

– Certificatul constatator ONRC – original;

– Certificatul Unic de Înregistrare  al firmei/autorizație pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent – copie;

– Licența de acvacultură/autorizație – copie;

– Actul de identitate al persoanei fizice autorizate/reprezentantului persoanei juridice în  Patronat – copie;

– Împuternicire, pentru cazul în care reprezentantul nu este administratorul societății – original;

– Dovada achitării taxei de înscriere – copie.

Art. 14 Drepturile și obligațiile membrilor

 • Membrii permanenţi au următoarele drepturi:
 1. să participe la Adunările Generale ale Patronatului, să ia cuvântul la problemele ce se discută să voteze, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
 2. să participe la orice acţiune socială, profesională sau culturală a Patronatului;
 3. să propună Consiliului Director conținutul ordinii de zi și să adreseze întrebări și să obțină răspuns din partea Consiliului;
 4. să propună sau să ceară conţinutul ordinii de zi pentru prima sesiune a Adunării Generale Ordinară sau Extraordinară;
 5. să participe la grupuri de acţiune, comitete sau comisii de lucru, reprezentări, analize, organizate de Consiliul Director sau de Adunarea Generală;
 6. să beneficieze de acţiunile și rezultatele activității Patronatului conform statutului;
 7. în scopul reprezentării Patronatului, membrii săi, la hotărârea Consiliului Director și cu aprobarea Preşedintelui, au dreptul la deplasări în țară și străinătate. Decontarea cheltuielilor de transport și cazare se va face în conformitate cu prevederile legale;
 8. calitatea de membru se poate pierde:
 • prin decesul persoanei fizice autorizate;
 • prin desfiinţarea și/sau falimentul persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate
 • la cerere în urma unei notificări scrise adresate Consiliului Director cu cel puţin 30 zile calendaristice înainte;
 •  prin excludere, în caz de neplată a cotizaţiei, în termen de şase luni de la scadenţă, conform Statutului;
 • în orice altă situație prevăzută de lege sau de prezentul Statut.
 • Membrii permanenţi au urmatoarele obligaţii:
 1. să-și îndeplinească toate îndatoririle din prezentul statut, hotărâte de Adunarea Generală sau de Consiliul Director, inclusiv achitarea cotizației;
 2. să participe la şedinţele Adunării Generale a Patronatului;
 3. să participe la manifestările și activităţile Patronatului;
 4. să ajute și să participe la îndeplinirea scopului Patronatului;
 5. să dezvolte atitudini de colaborare, ajutor și prietenie între membrii Patronatului;
 6. membrii Patronatului pot face parte din alte organizaţii numai în cazul în care scopul acestora nu contravine intereselor Patronatului;
 7. să comunice modificările apărute în cadrul societății pe care o conduce în una dintre următoarele modalități adresa, telefon, fax, e-mail, etc. cu confirmare de primire;
 8. să sprijine logistic acţiunile organizate de Patronat în localitatea unde au sediul;
 9. să apeleze la medierea Patronatului sau a Consiliului Director, atunci cand se găsesc într-o situație conflictuală, cu alt membru al Patronatului înainte de a apela la instanțele de judecată, la mass-media sau intervenția altor autorități.

Art. 15 Sancţiuni disciplinare și procedura de aplicare

 • În cazul încălcării dispoziţiilor legale sau ale prezentului statut, membrii permanenţi ai Patronatului pot fi supusi la una dintre următoarele sancţiuni:
 1. avertisment scris;
 2. suspendarea temporară de până la maximum 6 (șase) luni a drepturilor conferite de calitatea de membru al Patronatului;
 3. excluderea din rândul membrilor Patronatului.

Aplicarea sancţiunii nu exonerează membrul exclus de plata datoriei restante

 • Abatere de la prevederile statutului se consideră a fi:
 1. incompatibilitatea cu specificul Patronatului sau cu activitatea conducerii acesteia, respectiv opoziţia față de scopurile și interesele Patronatului, precum și abaterile serioase și repetate de la statut, ori inconsecvența în îndeplinirea obligaţiilor financiare;
 2. nerespectarea statutului cu buna știință sau din neglijență, a oricărui membru al Patronatului, indiferent dacă pentru aceasta a intervenit și o răspundere de altă natură penală, contravenţională, administrativă, etc.
 • Procedura de sancţionare
 1. Consiliul Director este organul competent să aplice sancţiunea avertismentului sau pe cea a suspendării drepturilor, iar Adunarea Generală este organul competent să valideze sancţiunile aplicate de către Consiliul Director precum şi să aplice sancţiunea excluderii definitive din cadrul Patronatului, la propunerea Consiliului Director;
 2. Consiliul Director este obligat, cu minimum 10 zile înainte de aplicarea sancţiunii, să invite, în şedinţă specială, membrul care urmează a fi sancționat și să-l informeze asupra acuzaţiei ce i se aduce. Acesta are dreptul de a folosi orice mijloc legal în apărarea sa.
 3. Membrul are dreptul să conteste decizia de sancţionare a Consiliului Director în termen de 15 zile de la comunicare. Contestația va fi adresată Adunării Generale.
 4. Adunarea Generală va include obligatoriu, pe ordinea de zi, la prima sesiune extraordinară sau ordinară, dezbaterea sancţiunii decisă de Consiliul Director. Hotărârea Adunării Generale este definitivă.
 • Excluderea membrilor. Motivele excluderii se consideră a fi urmatoarele:
 1. întarzierea în achitarea cotizației către Patronat peste termenul de 6 (șase) luni de la scadenţă;
 2. renunţarea la calitatea de membru, conform art. 14 pct 14.1 lit. h) liniuţa a 3-a din Statut;
 3. încălcarea disciplinei din cadrul Patronatului.
 4. Inițierea sau participarea la acțiuni contrare obiectivelor, scopurilor și intereselor Patronatului;
 5. Aduce Patronatului prejudicii materiale și/sau morale.
 • Reînscrierea membrilor în situația de excludere prevăzută la pct. 15.4, lit c) este posibilă doar în cazul aprobării Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director, în urma unei cereri adresate Consiliului Director de către membrul exclus.

CAPITOLUL VI

ORGANELE DE CONDUCERE ALE PATRONATULUI

Art. 16 Organele de funcţionare ale Patronatului:

 1. Adunarea Generală a Patronatului;
 2. Consiliul Director;
 3. Comisia de Cenzori.

Pentru desfăşurarea activităţii Patronatului, Consiliul Director propune atât personalul necesar cât şi volumul cheltuielilor aferente, precum şi modificările în structura personalului.

 

Art. 17 Adunarea Generala a Patronatului

 • Adunarea Generală este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor permanenţi şi hotărăşte asupra tuturor problemelor Patronatului.
 • Adunarea Generala se convoaca în şedinţă ordinară sau extraordinară, la sediul Patronatului sau oricare alt loc indicat în convocator.
 • Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
 1. Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Patronatului;
 2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanţului contabil;
 3. Alegerea şi revocarea Preşedintelui Consiliului Director;
 4. Alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
 5. Alegerea si revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;
 6. Aprobarea raportului Consiliului Director și a raportului Comisiei de Cenzori;

f1) Aprobarea cuantumului cotizației lunare, la propunerea Consiliului Director;

 1. Înfiinţarea de structuri organizatorice teritoriale fără sau cu personalitate juridică;
 2. Modificarea Statutului la propunerea Consiliului Director și acordarea de împuterniciri în vederea semnării actului modificator al statutului și reprezentării Patronatului în fața instanţelor judecătoreşti și a altor instituții;
 3. Reorganizarea, dizolvarea și lichidarea Patronatului;
 4. j) Validarea tuturor sancţiunilor aplicate sau propuse, după caz, de Consiliul Director pentru membrii din cadrul Patronatului, în condiţiile art. 15 din Statut;
 5. k) Hotărăşte asocierea Patronatului în federaţii sau confederaţii;
 6. I) Orice alte atribuții prevăzute de lege și de prezentul statut.

 

 • Adunarea Generală Ordinară.

Adunarea Generala a membrilor permanenţi ai Patronatului se întruneşte pe baza convocării de către Consiliul Director cel puţin o data pe an, până la sfarșitul lunii aprilie pentru aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director, bilanțul contabil și raportul Comisiei de Cenzori pe anul precedent.

Consiliul Director are obligaţia să prezinte Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul în curs și Strategia și obiectivele generale ale Patronatului.

 

 1. Adunarea Generală Extraordinară.
 2. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, la cererea Consiliului Director sau la cererea a 1/5 din totalul membrilor permanenţi;
 3. Convocatorul trebuie să cuprindă conținutul integral al ordinii de zi;
 4. Adunarea Generală poate discuta și alte probleme neincluse pe ordinea de zi, strict urgente, dar numai de natură administrativă.
 • Convocările la şedinţele Adunării Generale sunt nominale, se transmit, prin orice mijloc de comunicare scris, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei și vor cuprinde locul, ziua și ora la care va avea loc Adunarea Generală, ordinea de zi, precum și tipul adunării (ordinară sau extraordinară), dacă este prima sau a doua întâlnire repetată din lipsa de prezentare a numărului minim de membri permanenţi.
 • Ordinea de zi a Adunării Generale a Patronatului
 1. Ordinea de zi a Adunării Generale este stabilită de către Consiliul Director,
 2. În cazul întrunirilor extraordinare cerute de cel puţin 1/5 din totalul voturilor existente, ordinea de zi va cuprinde în exclusivitate temele prezentate de solicitanţi în cererea lor.
 • (1) Şedinţa Adunării Generale.
 1. La fiecare sesiune anuală ordinară sau extraordinară a membrilor permanenţi ai Patronatului este obligatorie participarea a cel puţin jumătate plus unu din totalul voturilor existente (cu cotizația plătită la zi);
 2. În situaţia în care nu se întrunește cvorumul, se va lua pauză de jumătate de oră, iar cei prezenţi vor constitui cvorumul necesar desfăşurării şedinţei, care vor aproba hotărârile cu votul a jumatate plus unu din cei prezenţi,

 (2) Membrul permanent cu drept de vot, absent, poate imputernici în scris orice altă persoană să reprezinte și să voteze în numele lui la Adunarea Generală.

17.7. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din totalul voturilor exprimate de membrii prezenți, prin vot nominal şi sunt obligatorii chiar și pentru cei care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat împotrivă.

Art. 18 Preşedinţia Adunării Generale a Patronatului

 • Adunarea Generală este prezidată de Preşedintele Consiliului Director, sau   dupa            caz de unul dintre Vicepreședinți sau un alt membru al Consiliului Director.

18.2.Preşedintele declară deschise lucrările Adunării Generale, comunică ordinea de zi, conduce discuţiile, supune la vot problemele discutate și dupa epuizarea temelor declară lucrările închise.

18.3.Secretarul Adunării Generale întocmeşte și semnează procesele verbale ale sesiunilor Adunării Generale. Procesele verbale ale şedinţelor Adunării Generale a Patronatului sunt semnate de Preşedintele Adunării Generale și vor fi înscrise în Registrul Proceselor Verbale ale Adunării Generale

Art. 19 Nulitatea hotărârilor Adunării Generale a Patronatului

 • Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare din membrii Patronatului care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă și au cerut să se menționeze aceasta în procesul verbal de ședință în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoștință despre hotărâre, sau de la data cand a avut loc şedinţa, dupa caz.

19.2. Cererea în anulare se introduce la instanța judecătorească în circumscripția căreiea Patronatul își are sediul.

 

Art. 20 Componența și funcționarea Consiliului Director

 • Patronatul este condus de Consiliul Director compus din 9 membri și anume: Preşedinte, 5 (cinci) Vicepreședinți și 3 (trei) membri.
 • Preşedintele şi cei cinci Vicepreşedinţi asigură desfașurarea activităţii și reprezintă interesele Patronatului între şedinţele Consiliului Director și Adunării Generale.
 • Consiliul Director este ales pentru un mandat de 4 ani, de Adunarea Generală cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor asociaţi prezenţi.
 • Consiliul Director se întruneşte regulat, de 4 ori pe an și extraordinar, ori de câte ori este nevoie, la cererea Preşedintelui sau la cererea a jumatate dintre membrii săi.
 • Numărul minim de membri participanţi este jumatate plus unu, iar hotărârile se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenţi. Toate voturile sunt deschise și nominale.
 • Reprezentantul desemnat de către persoana juridica membră a Patronatului în Consiliul Director ia parte la adunările Patronatului și votează în numele persoanei juridice pe care o reprezintă.
 • Reprezentantul unei persoane juridice membră a Patronatului, care a fost aleasă în Consilul Director al Patronatului și care pe parcursul exercitării funcţiei, pierde calitatea de reprezentat al persoanei juridice va fi decăzut de drept din funcţia pe care o ocupă.
 • Locul rămas vacant în Consilul Director va fi ocupat de către noul reprezentant desemnat de persoana juridica membră a Patronatului.
 • Daca persoana juridica aleasa în Consiliul Director pierde prin Hotărârea Adunării Generale calitatea de membru în organele de conducere ale Patronatului, reprezentantul acesteia va fi decăzut de drept din funcţia pe care o ocupa. Prin aceeaşi hotărâre a adunării generale va fi ales noul membru al Consiliului Director, care să ocupe locul rămas vacant.
 • Mandatul în Consiliul Director încetează în următoarele situații: împlinirea duratei mandatului, demisie, deces sau absența de la 3 şedinţe.

Art. 21 Excluderea membrilor Consiliului Director

Excluderea din funcţiile de conducere ale membrilor Consilului Director din cadrul Patronatului se face in urmatoarele situatii:

 1. Absența nemotivată de la trei şedinţe anual. Se acceptă delegarea unei persoane de la aceeaşi firma, dar nu mai mult de trei ori pe an, în baza unui mandat scris;
 2. Pierderea drepturilor civile prin hotărâri definitive;
 3. Neplata cotizației potrivit statutului.

 

Art. 22 Drepturile membrilor Consiliului Director

 • Au dreptul sa aleagă şi să fie aleşi pe funcţii în cadrul Consiliului Director.
 • Membrii consiliului pot reprezenta Patronatul în relaţiile cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate, în numele acestuia, conform mandatului primit din partea Consiliului Director și aprobat de Preşedinte.

Art. 23 Atribuţiile Consiliului Director

 1. Asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;
 2. Administrează fondurile și soluționează toate problemele, în afară de cele care sunt de competența Adunării Generale;
 3. Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situația financiară anuală, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli și proiectul programelor Patronatului, propune modificarea și completarea statului si înscrierea menţiunilor în cartea de onoare;
 4. Încheie acte juridice în numele și pe seama Patronatului;
 5. Organizează serviciile Patronatului şi aplică procedura şi sancţiunile disciplinare, date prin Statut în competenţa sa, membrilor Patronatului;
 6. Adoptă regulamentul intern;
 7. Hotărăşte asupra organizării sau participării Patronatului la manifestări/reuniuni comerciale europene, internaţionale sau naţionale;
 8. Hotărăşte în problema depunerii de memorii la autorități, a declanşării procedurilor judiciare;
 9. Hotărăşte asupra organizarii expoziţiilor, seminariilor, manifestărilor sau oricăror altor activităţi;
 10. j) Hotărăşte asupra achiziționării/vânzării bunurilor mobiliare și imobiliare, echipamentelor sau altor obiecte necesare desfașurării activităţii Patronatului;
 11. k) Hotărăşte asupra necesitații schimbării sediului, a închirierii spațiilor cu diverse destinații în folosul Patronatului, echipamentelor sau altor obiective și asupra încheierii contractelor de prestări servicii;
 12. I) Hotărăşte asupra oricăror cheltuieli considerate necesare sau utile;
 13. m) Aprobă organigrama și politica de personal a Patronatului;
 14. n) Stabileşte nivelul drepturilor băneşti pentru Preşedinte şi personalul propriu al Patronatului în cadrul limitelor bugetului aprobat.
 15. o) Propune membri onorifici;
 16. p) Îndeplineşte orice alte atribuții prevăzute în statut, sau stabilite de Adunarea Generală a Patronatului.

Art. 24 Îndatoririle membrilor Consiliului Director și ale personalului angajat

 • Preşedinte. Vicepreşedinţii
 1. Vicepreședinții sunt aleși de către Președinte, dintre membrii Consiliului Director, pentru un mandat de 4 (patru) ani.
 2. Preşedintele convoacă Consiliul Director, prezidează lucrările acestuia care analizează activitatea Patronatului și adoptă hotărâri. Semnează documentele care consemnează aceste hotărâri și urmăreşte aplicarea lor prin personalul executiv;
 3. Reprezintă juridic Patronatul în fața oricăror autorități sau instanțe judecătoreşti având totodată dreptul de a angaja avocaţi care să reprezinte Patronatul;
 4. Analizează și selectează împreună cu Vicepreşedinţii temele pe care le consideră necesar a fi discutate în Consiliul Director, în funcţie de situația ivită;
 5. Preşedintele va fi suplinit de unul dintre cei 5 (cinci) Vicepreşedinţi prin decizia Consiliului Director;
 6. Hotărârile aflate în situația balotajului vor fi adoptate cu votul decisiv al Preşedintelui
 • Alte atribuții ale Preşedintelui /Vicepreşedinţilor
 1. Aplică hotărârile Adunării Generale a Patronatului și ale Consiliului Director;
 2. Îndrumă, urmăreşte și controlează activitatea curentă a Patronatului, aplică hotărârile;
 3. Semnează actele curente și corespondența;
 4. Realizeaza contacte și relaţii cu firme şi persoane publice care pot sprijini prin diverse activităţi Patronatul;
 5. Face propuneri privind rentabilizarea Patronatului;
 6. Administrează pe proprie răspundere fondurile Patronatului, efectuând operaţiuni bancare legale;
 7. Are răspunderea păstrării bunurilor Patronatului și dispune încasări și plăţi legate de activitatea curentă;
 8. Ține pe propria răspundere, printre alte registre auxiliare, și Registrul de încasări și plăţi în care se trec lunar toate operaţiunile, Cartea de Onoare,
 9. La solicitarea membrilor Patronatului, se deplasează la sediul acestora pentru analizarea activităţii și formularea de propuneri privind eficientizarea acesteia.
 10. Participă la negocierile cu autoritățile statului.

 

Art. 25 Comisia de Cenzori

 1. La constituire, Comisia de Cenzori este compusa dintr-un membru, cu respectarea dispoziţiilor legale;
 2. Comisia de Cenzori își desfasoară activitatea pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de prelungire a mandatului, la propunerea Consiliului Director și validarea de către Adunarea Generală;
 3. Unul dintre cenzori este obligatoriu să fie contabil autorizat sau expert contabil, cu carnet C.E.C.A.R vizat la zi. Poate fi o persoană din afara Patronatului. Acesta este propus de Consiliului Director și validat de Adunarea Generală. Ceilalţi cenzori pot fi membri, aleşi de Adunarea Generală;
 4. Are atribuții de control a activităţii financiare a Patronatului;
 5. Comisia de Cenzori efectueaza controlul la sediul Patronatului, fiind interzisă transportarea în alt loc a datelor și registrelor depuse. Orice membru al Consiliului Director chemat în fața cenzorului este obligat să furnizeze acestuia datele cerute;
 6. Comisia de Cenzori are dreptul să efectueze controale oricând consideră necesar, cu obligaţia de a anunţa membrii Consiliului Director cu 7 zile înainte de data controlului, Comisia își poate elabora un program de lucru pe care îl aduce la cunoștința Consiliului Director;
 7. Dupa efectuarea controlului, Comisia de Cenzori întocmeşte un raport asupra rezultatelor, raport pe care îl predă Adunării Generale, prin intermediul Consiliului Director;

h Poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot,

 1. Îndeplineşte orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

CAPITOLUL VII

ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE

Art. 26 Alegerea organelor de conducere:

26.1. Comisia Electorală

În vederea alegerii organelor de conducere, Adunarea Generală numeşte o Comisie Electorală formată din 4 membri în prezența căreia se vor desfașura alegerile. Membrii Comisiei Electorale se vor autopropune sau vor fi propuşi de către membrii Patronatului. Adunarea Generală va decide componența comisiei prin vot deschis.

26.2. Alegerea Consiliului Director

 1. Alegerile se desfașoară prin vot deschis, fiind aleși cei ce întrunesc cel mai mare număr de voturi;
 2. Comisia Electorală, cu ajutorul și suportul Consiliului Director veghează la desfașurarea normală a votului, rezolvând contestațiile și reclamațiile;
 3. Candidatura fiecărui membru permanent se depune, cu minimum 20 de zile înainte de ziua de vot, în scris, la sediul patronatului și se înregistrează în Registrul general de intrari-ieșiri documente ale Patronatului;
 4. Membrii Comisiei Electorale nu își pot depune candidatura pentru nici un fel de funcţie, încălcarea acestei reguli ducând la anularea alegerilor;

 

26.3.Procedura de alegere

 1. Procedura de alegere se va efectua în cadrul Adunării Generale, la data, locul şi ora indicate în convocator.

a1) În cadrul Patronatului va exista un registru întocmit de Comisia Electorală împreună cu Consiliul Director în care sunt înscrişi membrii cu drept de vot.

 1. Pentru alegerea Consiliului Director membrul votant, va vota pentru fiecare candidat înregistrat;
 2. Pot vota și membrii permanenţi absenţi, prin împuterniciți, conform pct. 17.6 alin. (2), din prezentul statut.

26.4. Comisia electorala întocmeşte procesul verbal privind desfășurarea și rezultatele alegerilor pe care il prezintă public participanţilor și il predă, împreuna cu întreg materialul de vot, Preşedintelui Consiliului Director în funcţie.

Art. 27

 • Alegerile se vor desfașura prin vot nominal.
 • Noul Preşedinte al Consiliului Director convoacă în cel mult 8 zile vechiul Consiliu Director la sediul Patronatului în vederea întocmirii procesului verbal de predare-primire a documentelor.
 • Aceeaşi procedură se va aplica și pentru alegerea Preşedintelui Comisiei de Cenzori fiind obligatorie prezența tuturor membrilor votați ai Comisiei de Cenzori.

Art. 28 În cazul în care numărul membrilor Consiliului Director scade sub numărul prevăzut la art. 20, va fi convocată Adunarea Generală a patronatului în vederea completării acestui număr.

CAPITOLUL VIII

REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA PATRONATULUI

Art. 29 Reorganizarea și dizolvarea Patronatului

 • În cazul reorganizării, situația patrimoniului va fi soluționată prin hotărârea Adunării Generale, votată în sesiune întrunită special în acest scop sau, în caz de divergență, de către instanța de judecată competentă potrivit legii.
 • Patronatul se poate desfiinţa prin hotărârea Adunării Generale.

Dizolvarea Patronatului trebuie votată în sesiunea Adunării Generale, întrunită în acest scop, de 3/4din numărul total al membrilor înscriși, cu condiţia ca la sesiune să participe cel puţin jumatate plus unu din totalul membrilor Patronatului cu drept de vot.

 • Dizolvarea se poate face prin hotărâre judecătorească conform prevederilor legii.
 • Dizolvarea survine și atunci când numărul membrilor rămaşi în Patronat este mai mic decât cel prevăzut de lege.
 • În cazul dizolvării Patronatului, patrimoniul acestuia va fi depus la bancă, iar bunurile vor fi inventariate și date spre păstrare comisiei stabilite de către Adunarea Generală pentru lichidarea patrimoniului, care va hotărî și destinația acestora în conformitate cu legea română în vigoare.
 • Prin efectul dizolvării, Patronatul intră în lichidare, în vederea realizarii activului și a plăţii pasivului.

CAPITOLUL IX

PREVEDERI FINALE

Art. 30 Reguli interne

Prezentul statut se completează cu Regulamentul Intern care va face parte integranta din acesta. Regulamentul Intern va fi actualizat ori de cate ori va fi necesar, cu reguli dezbătute și aprobate de Consiliul Director, pentru buna funcţionare a Patronatului.

Art. 31 Aprobarea Statutului

Pentru organizarea PATRONATULUI PEŞTELUI DIN ROMANIA, Adunarea Generală Ordinară din data de 15.05.2021, ora 11.00,  a desemnat Consiliul Director format din următorii membri:

-d-na MUNTEANU MARIANA reprezentant al S.C. GIP EST S.R.L.

-d-nul IVANOV CORNEL reprezentant al S.C. EURO FISH S.R.L.

-d-nul CRIZBĂȘAN EMANOIL-DORIN reprezentant al S.C. DORIPESCO S.A.

-d-nul IONESCU-VITZU GEORGE reprezentant al S.C. PELICANUL DISTRIBUTION S.R.L.

-d-nul TULITU NICOLAE, reprezentant al S.C. FÂNTÂNELE SANTOUR SPORT S.R.L.

-d-nul MITRE CIPRIAN-FLORIN reprezentant al S.C. SILVANIA AQUACULTURE S.R.L.

-d-nul OCTAVIAN BĂLȚOI, reprezentant al S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L.

-d-nul GHEORGHE BEDREAGĂ, reprezentant al S.C. DELTA PLUS S.R.L

 

În temeiul art. 17 din statut, Consiliul Director a desemnat următoarele funcții de conducere:

Preşedinte al Consiliului Director:

 1. MUNTEANU MARIANA – reprezentant al S.C. GIP EST S.R.L.

Vicepreşedinţi ai Consiliului Director:

 1. d-nul IVANOV CORNEL – reprezentant al S.C. EURO FISH S.R.L.
 2. d-nul CRIZBĂȘAN EMANOIL-DORIN – reprezentant al S.C. DORIPESCO S.A.
 3. d-nul IONESCU-VITZU GEORGE – reprezentant al S.C. PELICANUL DISTRIBUTION S.R.L.
 4. d-nul TULITU NICOLAE, reprezentant al S.C. FÂNTÂNELE SANTOUR SPORT S.R.L.
 5. d-nul MITRE CIPRIAN-FLORIN – reprezentant al S.C. SILVANIA AQUACULTURE S.R.L.

Membri ai Consiliului Director

 1. d-nul DĂDÂRLAT FLORIN, reprezentant al S.C. ACVATEAM S.R.L.
 2. d-nul OCTAVIAN BĂLȚOI, reprezentant al S.C. GRUP PRIMACONS S.R.L.
 3. d-nul GHEORGHE BEDREAGĂ, reprezentant al S.C. DELTA PLUS S.R.L.

 

Controlul financiar al activităţii va fi executat de un cenzor desemnat de Adunarea Generală în persoana doamnei LOGHINESCU MĂRIUCA, expert contabil, legitimație C.E.C.C.A.R. nr. 25802/2015, vizat pe anul în curs.

Prezentul statut modificat se completează cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social și cu alte prevederi ale legii române, conţine 31 de articole și a fost votat și aprobat de Adunarea Generală astazi 15.05.2021, în unanimitate.

 

PREȘEDINTE,

MUNTEANU MARIANA

 

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *